Wat hebben we al?

28-08-2018

De Denktank heeft 2 ecologen aan het werk gezet. Lees hier hun advies:

Bosecologen Hans van der Lans en Boudewijn Swart hebben Hagenaars die in de denktank zaten, geadviseerd anders naar beheer van dit groengebied te kijken en zij hebben een kansenkaart ecologie gemaakt. Hun advies staat in ‘1001 Kansen voor de Scheveningse Bosjes’ . Dit advies bevat belangrijke aanknopingspunten voor het maken van een integraal beheerplan en investeringsprogramma voor het verbeteren en onderhouden van het gebied. 

De aanbevelingen zijn:

1. Maak een goede en complete inventarisatie van alle paden, hun vormgeving, maatvoering, functie, gebruik en beleving.

 

 

2. Ontwikkel een visie op het recreatief gebruik en de ecologie van het plangebied. Benoem zones en maak een logische en eenduidig vormgegeven paden. Kies een aantal sober vormgegeven hoofdtoegangen tot het gebied.

3. Verander enkele asfaltpaden in een zandpad en verander enkele hoofdpaden tot voorbeeld-pad met onderscheidende (half)verhardingen. 

In 2018 starten we met kleinschalige ingrepen of pilots, vooruitlopend op de vaststelling van het beheerplan. In de kaart op deze site zie je waar dat plaatsvindt. (Potentiële) bezoekers en gebruikers, omwonenden en belangenorganisaties worden geraadpleegd. 3 juli 2018 is er een wandeling met de ecologen. De wandeling is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Uitwerking beheeradvies: Eind 2018 gereed. Beheerplan: Eind 2019 concept.

De proeflocaties komen er aan, kies jij mee?

Cookie-instellingen