Maatregelen voor natuur Scheveningse Bosjes

02-04-2020

Op zondag 8 maart gingen wij tijdens een wandeling met 2 groepen van 20 bewoners in gesprek over de mogelijkheden om de natuur in de Scheveningse Bosjes te versterken. Dit moet uiteindelijk leiden tot een beheerplan voor de Bosjes. Lees hier de reacties op vijf maatregelen.

In het beheerplan werken we met vijf belangrijke maatregelen of thema's:

  • Behouden van oude bomen
  • Bestrijden van exoten
  • Verbeteren kwaliteit en vergroten van de bestaande open ruimtes
  • Verbeteren van de bosstructuur
  • Ontwikkelen van 3 á’ 4 rustgebieden

Tijdens de wandelingen zijn deze bekeken en toegelicht en konden de deelnemers reageren. Hieronder leggen we de maatregelen verder uit.

Behouden van oude bomen:

Dit kan bijvoorbeeld door de esdoornopslag - die eiken en dennen in de kroon beconcurreren - te verwijderen.

Oude eiken beconcurreerd door esdoornopslag

Bestrijden van exoten:

Zoals sneeuwbes, Robina en Amerikaanse vogelkers. Hiervoor in de plaats komen bijvoorbeeld inheemse struiksoorten die passen bij de Scheveningse Bosjes.

Verbeteren kwaliteit en vergroten van de bestaande open ruimtes:

Aan de randen van de open ruimtes willen we graag een laag met o.a. besdragende struiken creëren. De bestaande open ruimtes, groeien langzaam maar zeker dicht. Voor goede zoom-mantelvegetaties (daarmee wordt de opbouw van gras en kruidachtige soorten naar struiken en heesters en bomen bedoeld) is ingrijpen noodzakelijk. Hiermee creëren we dus meer diversiteit in planten en struiken. Meer diversiteit is goed voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Zo krijgen ze meer voedsel én meer plekken om te schuilen.

Dichtgroeiende bestaande open ruimte

Verbeteren van de bosstructuur:

Onder de bomen groeien nu vooral esdoorns, hierdoor ontstaat te veel schaduw, waar andere soorten struiken en bijvoorbeeld ook stinzen last van hebben en hierdoor langzaam verdwijnen. Door de esdoorn weg te halen is er meer ruimte voor andere soorten.

De bosstructuur

Ontwikkelen van 3 tot 4 rustgebieden: 

De officiële paden in deze gebieden blijven bereikbaar. Het beheerplan volgt de keuzen die gemaakt worden bij het deelproject gebiedssignatuur, waar de paden(materialisering) een belangrijk onderdeel zijn. De gekozen rustgebieden zijn van zichzelf al ruim en hebben relatief weinig olifantenpaadjes. De olifantenpaadjes in de rustgebieden worden afgesloten met takkenrillen en/of boomstammen. Hierdoor ontstaan er rustplekken voor dieren die in het bos leven. Voor bijvoorbeeld broedvogels is dit zeer belangrijk.

De rustgebieden

Welke stappen zijn nodig om tot een beheerplan te komen?

  1. Klankbordgroep Scheveningse Bosjes (bestaat uit leden van de voormalige Denktank) geeft input voor beheerplan. De visie die de Denktank heeft gemaakt is hiervoor de basis.
  2. December 2019: tijdens een bijeenkomst met bewoners en andere belanghebbenden hebben we mogelijkheden besproken om de natuur in het gebied te versterken. Een samenvatting van deze bijeenkomst vind je hier terug.
  3. Maart 2020:  tijdens de wandelingen is uitleg gegeven over de maatregelen zoals die zijn bepaald in de eerdere sessies. Tijdens de wandelingen is positief gereageerd op de voorstellen en uitleg.
  4. Het beheerplan is in juni klaar en aansluitend wordt het beheerplan voorgelegd bij het college. Zodra het college akkoord is, kun je het plan op deze site terugvinden.  
  5. Aan de slag! Planning is om in het najaar te starten met de uitvoering van de eerste maatregelen in het beheerplan.
Cookie-instellingen